14 Μαΐ 2015

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Οι εγγραφές στο σχολείο μας θα πραγματοποιούνται  όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 

2 έως 15 Ιουνίου 2015 από τις 08:00 ως 09:30 
και από 
16 έως 19 Ιουνίου από τις 08:00 ως 11:00


Χάρτης περιοχής 7ου και 14ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου Αττικής

Στην Α τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά τα παιδιά που γεννήθηκαν από:
1- 1- 2009 μέχρι 31 - 12- 2009
Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι:

α. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.


β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή φυλάσσεται στο σχολείο και αντίγραφό του μένει στο Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού. Το περιεχόμενό του Α.Δ.Υ.Μ είναι απόρρητο
Για να εκδοθεί από το γιατρό το ΑΔΥΜ, πρέπει να συμπληρωθεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης το οποίο και παραμένει στο αρχείο του ιατρού ή της Μονάδας Υγείας, όπου έγινε η εξέταση. 
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.(λογαριασμός ΔΕΚΟ, φορολογική δήλωση στο όνομα ενός εκ των γονέων - κηδεμόνων)
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. (εκδίδεται από το Νηπιαγωγείο φοίτησης)
Φόρμα εγγραφής μαθητή (δίνεται από το σχολείο ή κατεβάστε τη εδώ) (δεν είναι απαιτούμενη από το υπουργείο, αλλά βοηθά το σχολείο να έχει ολοκληρωμένη εικόνα του μαθητή)Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. 
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. 
Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».


Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

  1. Εάν το παιδί πάσχει από κάποια χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
  2. Εάν το παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες, διάγνωση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή από Δημόσιο - Αναγνωρισμένο, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.
  3. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, Δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας.


Ολοήμερο

Οι γονείς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους το ολοήμερο πρόγραμμα, θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι και τις 19 Ιουνίου αίτηση-δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής, μετά τις 19 Ιουνίου 2015, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε.
Για τη συμμετοχή στη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος, κατεβάστε την αίτηση εδώ. (Για το δικό μας σχολείο είναι απαραίτητη μόνο η πρώτη σελίδα)


 ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΓια το σχολικό έτος 2014-2015 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει τη Δευτέρα 15-6-2015, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια.


  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΕΤ.: 1) Η αριθμ.Φ.7/331/75211/Γ1/25-06-2010 Εγκύκλιος Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ και
2) Η αριθμ. 120323/Γ2/27-9-2010 Εγκύκλιος Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Σύμφωνα με την αριθμ. Γ2/91109/10-07-08 Εγκύκλιο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ οι αλλοδαποί μαθητές που δεν μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στο σχολείο με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή αντίγραφο διαβατηρίου επίσημα μεταφρασμένα χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης και τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται ανωτέρω. 
Η εγγραφή τους γίνεται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ 182/1984. Τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα (από κρατική μεταφραστική υπηρεσία ή προξενική αρχή ή από επίσημο μεταφραστή αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών) σύμφωνα με την Φ.6/146/Γ1/990/5-10-1998ω εγκύκλιο ΥΠΕΠΘ και να προσκομισθούν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους άλλως δεν εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου και δεν χορηγείται τίτλος σπουδών παρά μόνο βεβαίωση φοίτησης του μαθητή αν ζητηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 8 του Π.Δ 201/1998 (σχετ. η αριθμ. Γ2/7268/02-10-1995 εγκύκλιος ΥΠΔΒΜΘ).


Κατ΄εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α) , με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών εφόσον :α) προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών,β) προέρχονται από περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση,γ) έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ασύλου και


δ) είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η μόνιμη διαμονή τους σε αυτήν. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι οι μαθητές οι οποίοι είναι κάτοχοι των ειδικών δελτίων ταυτότητας ομογενών δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν άλλη βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την απόδειξη των ατομικών τους στοιχείων.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΡΟΜΑ

Όσον αφορά στις εγγραφές μαθητών Ρομά υπενθυμίζουμε την εφαρμογή των :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...